WereldMarketeer Kees Klomp treedt op als gastredacteur op het gebied van betekenis marketing. Dit blog gaat in op de ultieme drijfveer van de mensheid en individuen: Geluk. Het artikel is ook geplaatst op truthmarks.

De Betekeniseconomie is een welzijnseconomie. Dit betekent dat de primaire behoefte die waarde-uitwisseling stuurt welzijn is; mensen willen door middel van productie en consumptie meer welzijn ervaren. Mensen willen gelukkiger worden, en waarderen wat aan geluk-progressie bijdraagt. Het is in dit kader belangrijk om het begrip geluk nader onder de loep te nemen.
Geluk is zonder enige twijfel het meest besproken en bediscussieerde onderwerp ter wereld. En dat al zolang de mensheid bestaat. Logisch ook; geluk is immers de meest universele menselijke behoefte. Geluk is de ultieme drijfveer van de mensheid. Geen zoektocht is groter en belangrijker dan de zoektocht naar geluk. Alles wat wij mensen deden en doen wordt – bewust of onbewust – gedreven door de wens om geluk te vinden.

Geluk

Alhoewel er vele verschillende interpretaties en/of definities van geluk zijn, hebben de meeste interpretaties en/of definities gemeen dat geluk wordt gezien als een ervaring van levenstevredenheid. Mensen ervaren tevredenheid over het/hun leven als ze gelukkig zijn; het is een positieve gemoedstoestand.

De 2 dimensies en 5 niveaus van geluk

Om geluk inhoudelijk nader te nuanceren, moeten we de volgende gewetensvraag stellen en beantwoorden: waar is de levenstevredenheid van mensen op gebaseerd? Of dezelfde vraag anders gesteld: waarom ervaren mensen levenstevredenheid? Het antwoord op die gewetensvraag levert een geïntegreerd geheel op met 2 verschillende geluk-dimensies (het voorwaardelijke geluk of welzijn en het onvoorwaardelijke geluk of welzijn) en 5 geluk-niveaus (pleasure, prestige, passion, purpose & prudence).

WM_blogKK_140602Het principe dat hierbij geldt is: hoe hoger het geluk-niveau dat mensen beleven, hoe fundamenteler, intensiever en duurzamer die geluk-beleving of levenstevredenheid is. Laten we die 2 dimensies en 5 niveaus van geluk eens nader onder de loep nemen…

Voorwaardelijk geluk

Het belangrijkste kenmerk van voorwaardelijk geluk is dat deze extern van aard is. Het gaat om aspecten in de buitenwereld van mensen die een gunstige invloed hebben op de beleving en waardering van hun leven. Mensen ervaren levenstevredenheid omdat het leven hen – op een bepaald moment – gunstig gezind is. Voorwaardelijk geluk bestaat bij gratie van constructieve omstandigheden.

Kernwoorden: extern, omstandigheden, afhankelijk

Onvoorwaardelijk geluk

Het belangrijkste kenmerk van onvoorwaardelijk geluk is dat deze intern van aard is. Het gaat om aspecten in de binnenwereld van mensen die een gunstige invloed hebben op de beleving en waardering van hun leven. Mensen ervaren levenstevredenheid omdat zij zich onthecht hebben van constructieve, externe omstandigheden. Ze gaan – volledig – op in het leven zoals dit zich aandient. Onvoorwaardelijk geluk bestaat bij gratie van constructieve vaardigheden.

Kernwoorden: intern, vaardigheden, onafhankelijk

Pleasure

Het meest basale en 100% externe, voorwaardelijke en dus afhankelijke geluk-niveau is dat van plezier; genot. Plezier bestaat 100% bij gratie van omstandigheden. Plezier is de positieve prikkel, de reactie die ontstaat na een gunstige gebeurtenis. Plezier voelt goed. Het stemt mensen tevreden met het/hun leven. Daarom proberen mensen zoveel mogelijk gunstige gebeurtenissen te creëren in hun leven en een plezierig leven te leiden. Zolang mensen plezier beleven, voelen zij zich gelukkig en zijn ze tevreden over hun/het leven. Er is op zich niks mis met plezier; het probleem is alleen dat het allesbehalve bestendig is. Plezier is hyper-vluchtig. Het ene moment is het er; het andere moment is het verdwenen. Er gebeuren – onvermijdelijk – ook heel veel onplezierige dingen in een mensenleven. Pijn – het tegenovergestelde van plezier – is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Het is onmogelijk om alleen maar gunstige gebeurtenissen te beleven. Er zijn even zo vele ongunstige momenten in een mensenleven. Mensen die hun geluk te nadrukkelijk zoeken in plezier, ervaren ongeluk op het moment dat ze met pijn geconfronteerd worden. En zoeken hun heil daarom (vanzelf) hogerop in de geluk-piramide.

Essentie van de geluks-ervaring: Ik heb een plezierig leven

Prestige

Prestige is het 2e niveau van geluk-beleving. Mensen ontlenen hun geluk-beleving aan succes. Het principe is: een prestigieus gelukkig leven is een succesvol leven. Bij prestige-geluk ervaren mensen tevredenheid omdat ze geslaagd zijn. Het is de externe impuls – maatschappelijke status – die mensen een goed gevoel over zichzelf geeft. Prestige bestaat bij gratie van waardering, erkenning, bewondering. Prestige draait om individuele verheffing; om iemand zijn. Ook prestige is slechts beperkt bestendig. Het is onmogelijk om altijd maatschappelijk succesvol te zijn. Sterker nog; succes is de uitzondering die de regel bevestigt. De – onvermijdelijke – keerzijde van succes heet falen. En falen is veel gewoner, iets wat veel vaker voorkomend is dan succes. Succes is lang niet voor iedereen weggelegd. Falen is een onvermijdelijk onderdeel van een mensenleven. Het is onmogelijk om alleen maar geslaagde gebeurtenissen te beleven. Succes valt slechts beperkt te manipuleren. Mensen die hun geluk te nadrukkelijk zoeken in prestige, ervaren ongeluk op het moment dat ze met mislukking of falen geconfronteerd worden. En zoeken hun heil daarom (vanzelf) hogerop in de geluk-piramide.

Essentie van geluks-ervaring: Ik heb een geslaagd leven

Passion

Passie is het 3e niveau van geluk-beleving. Passie is voor 50% extern, voorwaardelijke en afhankelijke, en voor 50% intern, onvoorwaardelijke en onafhankelijk. Passie ontstaat wanneer de externe omstandigheden waarin mensen verkeren, maximaal congrueren met de interne kwaliteiten en capaciteiten waarover mensen beschikken. Op deze momenten ervaren mensen een mix van bezieling en beheersing; ook wel flow genoemd. Doen wat je goed kunt en graag wilt veroorzaakt levensvreugde en geeft mensen positieve energie. Wanneer activiteit & vaardigheid volledig in evenwicht zijn, gaan mensen ook volledig op in wat zij doen. Ook passie heeft echter een belangrijke keerzijde. Het is onmogelijk om volledig gepassioneerd te leven. Er zijn vele momenten in een mensenleven waarop we onze passie niet helemaal kwijt kunnen. Flow is niet voor niets een uiterst schaars goed. Mensen die hun geluk te nadrukkelijk zoeken in passie, ervaren daarom onvermijdelijk ook veelvuldig het tegenovergestelde van passie op momenten dat de begeestering ontbreekt: aversie. Aversie is een vorm van levensontevredenheid; het stemt ongelukkig. En dus zoeken mensen hun heil (vanzelf) hogerop in de geluk-piramide.

Essentie van geluks-ervaring: Ik heb een goed leven

Purpose

Bij purpose-gedreven geluk spelen het externe, voorwaardelijke en afhankelijke nog slechts een kleine – doch cruciale – rol. Purpose-geluk draait namelijk om – iets – betekenen, en mensen kunnen alleen van betekenis zijn in relatie tot een ander. Mensen hebben een extern subject of object nodig om intern geluk te bewerkstelligen. Het bevredigen van de gelukbehoefte van de ander creeërt de eigen gelukbehoefte. Purpose-geluk ontstaat als mensen zich een actief en constructief onderdeel voelen van een groter geheel; als zij hun individuele eigenbelang overstijgen, en het collectieve algemene belang dienen; als zij voor andere mensen en/of in andere mensenlevens een positief verschil maken. Mensen ervaren onder deze omstandigheden zingeving; een – positief – gevoel van diepe verbinding, vervulling en/of voldoening. Ook purpose kent nog een schaduwzijde. Het is namelijk onmogelijk om altijd betekenisvol te zijn. Mensen die hun gelukbeleving te nadrukkelijk baseren op het ervaren van zingeving, ervaren automatisch het tegenovergestelde op betekenisloze momenten: zinloosheid. Zinloosheid stemt mensen ontevreden en ongelukkig. En dus zoeken mensen hun heil (vanzelf) hoger in de penthouse de geluk-piramide.

Essentie van geluks-ervaring: Ik heb een zinvol leven

Prudence

Prudence vertegenwoordigt het hoogste geluk-niveau of de diepste geluk-beleving. Het is een 100% interne, onvoorwaardelijke, onafhankelijke vorm van geluk. Prudence bestaat 100% bij gratie van vaardigheden. Prudence laat zich het best vertalen als realiteitszin; het hoogste geluk-niveau en/of de diepste geluk-beleving bestaat dus bij gratie van maximale realiteitszin. Prudence is het resultaat van een geslaagde zelfverwerkelijking. Mensen die zichzelf volledig weten te verwerkelijken, verwerkelijken het leven. Of eigenlijk; die verwelkomen het leven. Zij verstaan de kunst om in volledige harmonie met het leven te leven. Hun levenstevredenheid is onvermurwbaar. Het maakt niet uit welke gebeurtenissen het leven in de aanbieding heeft; ze worden allemaal even gelijkmoedig en onthecht ontvangen. Alles is goed zoals het is. Geluk wordt niet voor niets als welzijn bestempeld; het is de kunst van het wel zijn. Levenskunst. In spiritualiteit wordt deze opperste geluk-gesteldheid ook wel verlichting, transcendentie of non-dualiteit genoemd.

Essentie van geluks-ervaring: Ik heb een volledig leven

Geluk & De Betekeniseconomie

Alhoewel purpose een kernbegrip is van de Betekeniseconomie, is het een misvatting te denken dat mensen en/of merken momenteel alleen op purpose-gedreven geluk gericht zijn. De Betekeniseconomie speelt zich af op alle niveaus en dimensies van geluk. Elke interventie en elke geluks-progressie wordt gewaardeerd. Er is alleen wel duidelijk sprake van een voortschrijdend – collectief – inzicht inzake de verwachting en werking van (on)geluk. We komen uit een socio-economisch tijdperk waarin vermeerdering van plezier, prestige en passie hoogtij vierden. We weten ondertussen door schade & schande dat dit ons niet perse bestendiger gelukkig heeft gemaakt. Sterker nog; de onvermijdelijke keerzijden die daarbij horen hebben ons ongelukkiger gemaakt. En dus zijn we het geluk momenteel – collectief – steeds nadrukkelijker aan het zoeken in de bestendige, onvoorwaardelijke niveaus en dimensies van geluk.

Bedrijven/Merken & Geluk

In de Betekeniseconomie helpen merken mensen met het bewerkstelligen van geluk-progressie. Dat is waar de Betekeniseconomie in essentie over gaat: welzijn-bewerkstelliging door bedrijven voor mensen. Belangrijk daarbij is dat merken niet in staat zijn om mensen gelukkiger te maken. Dat kan niet. Niet direct. Mensen kunnen alleen zichzelf (on)gelukkig(er) maken. Geluk is immers een puur individuele interpretatie van gebeurtenissen.; van omstandigheden en vaardigheden. Wat merken wel steeds nadrukkelijker kunnen en zullen gaan doen, is mensen helpen met het creëren van constructieve omstandigheden en het leren van constructieve vaardigheden. Merken worden in de Betekeniseconomie – door middel van hun marketing – belangrijke leveranciers van geluk-veroorzakende omstandigheden en vaardigheden. Scheppers van gunstige randvoorwaarden. Daarbij geldt het principe: hoe hoger in de geluk-piramide het initiatief van merken is, des te intensiever de veroorzaakte geluk-beleving van mensen. Hoe intensiever de geluk-beleving van mensen, des te impactvoller – en daarmee waardevoller – het initiatief van merken is. Anders gezegd: merken die geluk-progressie bewerkstelligen door middel van plezierige omstandigheden, zijn veel minder betekenisvol voor mensen dan merken die geluk-progressie door middel van prudente vaardigheden bewerkstelligen. Gemerkte interventies gebaseerd op prudence & purpose zijn daarom de meest impactvolle vormen van betekenismarketing.

Tags:, ,